Anbi Status

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

 

Deze belastingvoordelen zijn:
Donateurs van het Scagon Theater mogen hun gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Voor giften aan culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1.25 x het bedrag van de gift aftrekken, als ze aan de norm van 1% voldoen.
Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1.5 x het
bedrag van de gift aftrekken bij de aangifte vennootschapsbelasting.

Stichting Scagon Theater is een culturele ANBI.
Fiscaal nummer: 007534346

Postadres: Torenstraat 1B – 1741 CB Schagen
Tel. 0224-297978
Email: info@scagontheater.nl

Doelstelling:
Het verhuren van ruimten in het theater voor voorstellingen van amateurtoneelverenigingen en filmtheater

Beleidsplan:
Het bieden van een podium voor amateurverenigingen uit Schagen en omgeving en het faciliteren van hun voorstellingen.
Het bieden van ruimte voor het houden van repetities.
Het beschikbaar stellen van het theater voor niet-commerciële filmvoorstellingen.
Het aanbieden van theater-workshops.


Het bestuur van Stichting Scagon Theater bestaat uit:
Voorzitter: J. van Leeuwen
Secretaris: D. Goos
Penningmeester: S. Beers
Tweede penningmeester: M. de Boer
Bestuurslid : L. Schoehuijs

De bestuurders ontvangen geen beloning.
 

Activiteiten in 2017/2018
In het seizoen 2017/2018 waren de activiteiten:

Voorstellingen toneel, muziek en theater                         85
Filmvoorstellingen                                                            95
Schoolvoorstellingen                                                          9
Ingehuurde voorstellingen                                                  6
Andere activiteiten                                                            16
Gebruik repetitieruimten: 4 verenigingen

 

Financiële verantwoording over 2017/2018

Organisatie en algemene kosten €     9.783
Algemene inkomsten €     9.969
Lasten van accommodatie €   54.101
Verhuur van de accommodaties €   35.146
Netto opbrengsten barexploitatie €   19.605
Batig exploitatiesaldo €        836

 

BALANS per 31 augustus 2018

Activa

Inventaris €       7.020
Voorraden €       2.046
Vorderingen €     18.190
Geldmiddelen €     59.085
  €     86.341

Passiva

Eigen vermogen €     15.271
Voorzieningen €     60.711
Schulden €     10.359
  €     86.341