Huisregels en Veiligheidsvoorschriften Scagon Theater

Huisregels en Veiligheidsvoorschriften

Algemeen

1.  Deze Huisregels en Veiligheidsvoorschriften zijn een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden Zaalverhuur van het Scagon Theater.

2.  Het Scagon Theater is geen speelterrein. Wij vragen de gebruikers met respect om te gaan met de ruimtes en het meubilair van het theater.

3.  In het theater geldt een compleet rookverbod. Tijdens de repetities en voorstellingen mag door de spelers ook niet worden gerookt als onderdeel van de voorstelling, tenzij gebruik wordt gemaakt van een elektronische sigaar/sigaret.

4.  In de huurovereenkomst is vastgelegd welke ruimte (s) men huurt. Veranderingen in het gebruik kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de coördinator zaalverhuur van het Scagon Theater.

5.  De activiteiten en de planning van de activiteiten van de huurder moeten passen binnen de ruimtes en de functie van de ruimtes die gehuurd zijn.

6.  De huurder wordt als daar aanleiding voor is in het bezit gesteld van één of meer sleutels van de gehuurde ruimte(s) en tekent daartoe een separate sleutelovereenkomst, waarin de voorwaarden voor het gebruik zijn vastgelegd.

7.  Het is huurder niet toegestaan zonder toestemming van de huismeester van het Scagon Theater iets aan het gebouw, wanden, vloeren, installaties etc. aan te brengen, te veranderen of te beplakken.

8.  De gehuurde ruimtes dienen na afloop van een voorstelling, repetitie, dan wel andere activiteiten, te worden opgeleverd in de staat waarin deze zich bevonden bij de ingebruikname.

9.  Storingen aan de verwarming en/of de elektrische installatie dienen direct te worden doorgegeven aan de huismeester van het Scagon Theater.

10. Schade veroorzaakt door de huurder dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de huismeester van het Scagon Theater. De herstelkosten zullen bij de huurder in rekening worden gebracht.

11. Aankondigingen en andere publiciteit uitingen in het theater kunnen alleen in overleg met het  Scagon Theater plaatsvinden.

12. Na aanvang van een voorstelling, lezing e.d., wanneer de zaaldeuren zijn gesloten, worden geen bezoekers meer in de zaal toegelaten.

13. Na afloop van een repetitie zorgt huurder er bij vertrek voor dat:

–    de thermostaten in de gebruikte ruimtes worden uitgeschakeld;
–    alle lichten worden uitgeschakeld;
–    de toegangsdeuren worden afgesloten.*

*Huurder is verantwoordelijk voor het nakomen van het protocol voor de toegang en afsluiten van de zij-ingang van Cultuurhuis Markt 18. Indien ingeval van nalatigheid van huurder hierdoor schade wordt veroorzaakt, is huurder hiervoor aansprakelijk.

14. Na afloop van een voorstelling controleert de dienstdoende barmedewerker van het Scagon Theater bij vertrek dat:

–    de thermostaten in de gebruikte ruimtes zijn uitgeschakeld;
–    alle lichten zijn uitgeschakeld;
–    de toegangsdeuren zijn afgesloten.

15. Reservering van zaalstoelen voor bezoekers met een lichamelijke beperking is
alleen mogelijk na overleg en met instemming van de dienstdoende kassamedewerker.

De huurder (het optredende gezelschap) heeft de mogelijkheid om op de eerste rij éénmalig in de huurperiode maximaal 8 stoelen te reserveren t.b.v. sponsoren. De huurder dient dit meteen bij het sluiten van de huurovereenkomst aan te geven. Het bestuur van het Scagon Theater behoudt zich daarbij het recht voor om hier (direct of later) geen invulling aan te geven indien naar de mening van het bestuur de omstandigheden daartoe noodzaken.

Veiligheid

1.   In het theater zijn voorzieningen getroffen voor brandveiligheid, zoals vluchtwegen, nooduitgangen, brandblusapparatuur e.d. Tijdens repetities en voorstellingen etc. dienen de markeringen van de nooduitgang, vluchtwegen en brandblusapparatuur te allen tijde zichtbaar en bereikbaar te zijn. Het is ten strengste verboden deze af te plakken of anderszins te bedekken.

2.   De verantwoordelijkheid voor de veiligheid tijdens een (film-) voorstelling berust bij de dienstdoende leidinggevende (al dan niet van het Scagon Theater) in de regiekamer. Tijdens repetities, in welke ruimte dan ook, ligt de verantwoordelijkheid bij de leiding van het repeterend gezelschap, tenzij de repetitie plaatsvindt in de zaal en wordt geleid vanuit de regiekamer. In dat geval ligt de verantwoordelijkheid, gelijk aan een voorstelling, bij de dienstdoende leidinggevende (al dan niet van het Scagon Theater) in de regiekamer.

3.   De (eerder genoemde) verantwoordelijke dient vóór de aanvang van de activiteiten zeker te stellen dat de vluchtwegen vrij zijn obstakels.

4.   In een geval van nood, dient vanuit de regiekamer onmiddellijk de zaalverlichting te worden ingeschakeld en indien dit zich voordoet tijdens het draaien van een film, dient de projector tegelijkertijd te worden uitgeschakeld en het filmdoek te worden opgehesen. Tevens dient aan het publiek kenbaar te worden gemaakt, dat men op een ordelijke wijze, maar wel meteen de zaal moet verlaten en de nooduitgang bordjes moet volgen. Bij het geheel uitvallen van de elektriciteit zal de noodverlichting in iedere ruimte automatisch inschakelen. In alle gevallen dient de (eerder genoemde) verantwoordelijke toe te zien op een ordelijk verloop van de ontruiming en het alarmnummer 112 te (laten) bellen.

5.   De theaterzaal heeft 99 vaste stoelen op een oplopende tribune. Daarnaast is er de mogelijkheid om maximaal 50 losse stoelen bij te plaatsen na toestemming van het bestuur. Deze toestemming zal niet worden verleend voor normale toneel-, theater- en/of filmvoorstellingen e.d. Toestemming kan eventueel worden verkregen voor bijvoorbeeld lezingen en optredens waarbij het podium zo goed als vrij van vluchtbelemmerende obstakels is. De toestemming hangt af van de risico-inschatting van het bestuur. Bij enige twijfel zal geen toestemming worden verleend. Voor het bijplaatsen en het gebruik van losse stoelen wordt een tarief per stoel in rekening gebracht.

6.   In de Talentenvloer zijn maximaal 90 personen toegestaan. In geval van nood kan de ruimte via 2 nooduitgangen worden verlaten. De hoofdnooduitgang is de entree deur en in de pantry (keuken) bevindt zich een extra nooduitgang met een kleinere doorgangscapaciteit.

7.   Het gebruik van open vuur is waar dan ook in het theater ten strengste verboden.

8.   Alle bij voorstellingen, repetities e.d. door huurder gebruikte materialen dienen te voldoen aan de algemeen geldende eisen van brandveiligheid.

Bij hoog opgaand textiel in het decor (poten, zij en achterdoeken, projectieschermen etc.) dient uit de productomschrijving en/of het certificaat van de leverancier te blijken dat deze zijn behandeld met een brandvertragend middel.

9.   Het is niet toegestaan om personen in een constructie aan het grid te hangen (schommel) of op te hijsen.

10. Bij het ophangen/hijsen van zware voorwerpen aan het grid dient eerst te worden nagegaan of dit qua belasting verantwoord is. Aangezien er al vele zaken in het grid zijn bevestigd kan dat uitsluitend ter plekke en door de coördinator techniek worden vastgesteld. Zelfs bij geringe twijfel dient van de actie te worden afgezien.

11. Onder het grid bevindt zich een loopbrug, die bestaat uit 2 vaste bordessen, met daartussen een verrijdbaar bordes. Deze bordessen mogen uitsluitend worden betreden door daarvoor door de coördinator techniek aangewezen medewerkers van het Scagon Theater. Er mogen maximaal 2 personen tegelijkertijd op een bordes aanwezig zijn.

12. De elektriciteitinfrastructuur in het theater en het grid bestaat uit 2 separate installaties, de ‘vaste’, die direct is gekoppeld aan het lichtnet en de ‘losse’, voor de toneel belichting, die via een patchkast en een dimmersysteem aan de ‘vaste’ installatie is gekoppeld.

13. Bij een defect aan de ‘vaste’ installatie dient het betreffende onderdeel onmiddellijk te worden uitgeschakeld en pas dan weer in gebruik worden genomen, nadat het onderdeel is gerepareerd door een erkende installateur. (Tot nader order is dit Klaver Technisch Bedrijf B.V., Braken 15, 1713 GC Obdam).

14. Werkzaamheden aan de ‘losse’ installatie mogen uitsluitend worden verricht door of onder directe leiding van de coördinator techniek. Deze werkzaamheden mogen uitsluitend plaatsvinden als de hoofdschakelaar in de regiekamer staat uitgeschakeld.

15. Indien er geen activiteiten plaatsvinden, dient de ‘losse’ installatie altijd te zijn uitgeschakeld d.m.v. de hoofdschakelaar in de regiekamer en dienen alle deuren van de techniekomgeving te zijn afgesloten.

Decors

1.  Het Scagon Theater biedt een beperkte mogelijkheid om decors of onderdelen van decors te vervaardigen. Dit dient altijd in overleg met de coördinator theaterwerkplaats te geschieden.

2.  Het in het theater aanwezige gereedschap en/of materiaal is uitsluitend beschikbaar voor medewerkers van het Scagon Theater.

3. In het theater is slechts een beperkte opslag mogelijkheid. Decors van een voorstelling kunnen, tenzij anders overeengekomen, alleen op de dag van de voorstelling worden opgebouwd. Deze dienen meteen na de voorstelling te worden afgebroken en afge- voerd.

4.  Bij een reeks aansluitende voorstellingen kan soms het decor, na toestemming van de coördinator techniek van het Scagon Theater, blijven staan, mits de opstelling zodanig is dat de stukken achter het filmscherm verdwijnen bij een neergelaten scherm en afgedekt worden door  zwarte toneeldoeken. Indien dit niet mogelijk is omdat er voorstellingen en/of repetities tussendoor plaatsvinden kunnen de decors, na overleg met de huismeester van het Scagon Theater, worden opgeslagen op een door deze aan te wijzen plaats in het gebouw.

Consumpties en gebruik serviesgoed

1.   Bij theatervoorstellingen wordt de bardienst verzorgd door medewerkers van het Scagon Theater en bij filmvoorstellingen door medewerkers van Filmtheater De Luxe.

2.   Voorafgaand aan de voorstelling nemen de barmedewerkers op welke consumpties het uitvoerend gezelschap in de pauze wenst te gebruiken. Deze consumpties dienen direct te worden afgerekend.

3.   Tijdens repetities en voorstellingen is het niet toegestaan om in de theaterzaal consumpties te nuttigen. Het is ook niet toegestaan om tijdens voorstellingen zelf meegebrachte consumpties te nuttigen in het theatercafé en de uitloopfoyer.

4.   Bij repetities in het atelier en/of de zaal kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige keuken apparatuur en grondstoffen om koffie en thee te zetten. Hiervoor wordt standaard per repetitie een tarief in rekening gebracht. In de Talentenvloer kan ook gebruik worden gemaakt van de daar aanwezige keuken apparatuur, maar dient men zelf de grondstoffen mee te brengen. Hiervoor wordt geen tarief in rekening gebracht.

5.   Gebruikt serviesgoed bij repetities e.d. dient na afloop te worden afgewassen en op de juiste plaats te worden teruggezet.

Overige aandachtspunten

1.  De toneelvloer wordt gebruikt voor meerdere activiteiten, waaronder dans en ballet.Daarom is gekozen voor een ‘zachte’ vloer. Om beschadiging te voorkomen mag er niet met zware en/of scherpe voorwerpen over de vloer gesleept worden, terwijl licht rijdend materieel moet worden voorzien van brede rubber wielen en zwaar materieel van luchtbanden. Het gebruik van poeders of vloeistoffen om de vloer stroever of gladder te maken is niet toegestaan. Bij gebruik van tape dient eerst te worden geïnformeerd of deze geschikt is; bij twijfel dient te worden overlegd met de coördinator techniek.

2.  Het Scagon Theater beschikt over meerdere piano’s die dienen te worden gereserveerd bij de coördinator zaalverhuur. Daarbij geldt: wie het eerst komt… Indien een gezelschap (a) een piano wil gebruiken terwijl deze al is gereserveerd door een ander gezelschap (b), dan wordt er niet bemiddeld door het Scagon Theater, maar zal gezelschap (a) zelf contact met gezelschap (b) moeten opnemen. De piano in de Talentenvloer is uitsluitend bestemd voor muziekgerelateerde gezelschappen die in de Talentenvloer repeteren. Deze piano kan, indien daartoe gereserveerd, ook bij voorstellingen worden gebruikt in de theaterzaal.

3.  In het theater is geen kookgelegenheid. Het is dan ook niet toegestaan om in de ruimtes van het theater kooktoestellen te plaatsen en te gebruiken. In de directe omgeving van het theater zijn diverse (horeca-) gelegenheden waar (warme) etenswaren kunnen worden gebruikt c.q. besteld.

Deze versie van de Huisregels en Veiligheidsvoorschriften is vastgesteld door het bestuur van de stichting Scagon Theater op 17 november 2015 en vervangt alle voorgaande versies.