Voorwaarden zaalhuur

Algemene Voorwaarden Zaalverhuur

Overwegende:

De Stichting Scagon Theater, hierna te noemen Scagon Theater, exploiteert een theater in het Cultuurhuis Markt 18 te Schagen. Daartoe verhuurt zij de theaterzaal, de foyers en andere ruimten. Voorliggende Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van de te sluiten overeenkomsten met betrekking tot verhuuractiviteiten.

Het gehuurde

Artikel 1

1.   Het gehuurde is uitsluitend de door het Scagon Theater bij de totstandkoming van de huurovereenkomst als zodanig aangeduide ruimte.

2.   Het Scagon Theater heeft het recht zo nodig in de plaats van het gehuurde andere ruimte in Markt 18 in huur aan te bieden, welk aanbod door de huurder dient te worden aanvaard, indien de aangeboden ruimte gelijkwaardig is aan die van het gehuurde en zonder dat het Scagon Theater gehouden is tot enige schade vergoeding.

3.   De huurder is niet bevoegd andere ruimten in het gebouw te betreden, met uitzondering van voor medegebruikers van het gebouw gemeenschappelijke ruimten.

4.   Behoudens het bepaalde in artikel 2, lid 2, heeft de huurder jegens het Scagon Theater geen recht op schadevergoeding, indien hij het gehuurde op het overeengekomen tijdstip niet in gebruik kan nemen, doordat het gehuurde niet tijdig voor gebruik ter beschikking is gekomen, mits dit niet in gebruik kunnen nemen niet in overwegende mate te wijten is aan grove nalatigheid van het Scagon Theater.

5.   Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan door de huurder is opgegeven, dit doel een andere benaming te geven dan is opgegeven, respectievelijk een reclame te maken die afwijkt van het eerder aan het aan het Scagon Theater opgegeven doel.

Huurprijs en bijkomende kosten

Artikel 2

1.   De overeengekomen huurprijs, alsmede de door het Scagon Theater in verband met de verhuur gemaakte kosten blijven verschuldigd wanneer de huurder, om welke reden dan ook van het gehuurde geen gebruik maakt, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel en artikel 4.

2.   Indien het Scagon Theater niet in de gelegenheid is het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen huurperiode ter beschikking van de huurder te stellen noch ook in het artikel 1, lid 2, bedoeld aanbod aan de huurder doet, zal het Scagon Theater de in verband met de huurovereenkomst reeds door de huurder betaalde bedragen crediteren en aan hem restitueren.

3.   Alle door het Scagon Theater te maken kosten voor extra voorzieningen, zoals licht-, geluids- en audiovisuele apparatuur en onvoorziene kosten van extra personeelsinzet ten behoeve van schoonmaak en ordehandhaving komen voor rekening van de huurder. De kosten van de hier bedoelde extra voorzieningen zullen zoveel als mogelijk vooraf aan de huurder worden opgegeven, doch de huurder zal zich in elk geval conformeren aan de bonafide opgave van het Scagon Theater achteraf.

4.   Bij het vaststellen van de geldende prijzen voor de huur van een ruimte, personeel en apparatuur, alsmede de horecaprijzen, is het theaterseizoen waarin de huurder de ruimte huurt uitgangspunt. Deze prijzen worden jaarlijks vóór aanvang van het theaterseizoen door het Scagon Theater vastgesteld. Het Scagon Theater is gerechtigd om prijsstijgingen die zich voordoen nadat de huurovereenkomst tot stand is gekomen alsnog bij de huurder in rekening te brengen. De huurder kan zich niet op enige andere tarievenlijst of prijsafspraak beroepen dan de met bovengenoemde uitgangspunten door het Scagon Theater geaccordeerde.

Reservering

Artikel 3

  1. Een reservering/boeking wordt definitief wanneer er met onze afdeling ‘zaalverhuur’ een afspraak is gemaakt en er, via de website, een registratie formulier, is ingevuld. Het invullen van het formulier bevestigt de met onze afdeling zaalverhuur gemaakte afspraak en maakt uw reservering definitief. Indien het registratie formulier niet binnen 3 weken op de website is ingevuld en door het Scagon Theater is ontvangen, heeft het Scagon Theater het recht de reservering/boeking als vervallen te beschouwen.

Annulering

Artikel 4

1.    Bij annulering tot 3 maanden voorafgaand aan de (eerste) geboekte datum wordt 25% van de zaalhuur  in rekening gebracht., daarna wordt het 100%, alsmede, indien van toepassing, de kosten van catering en extra voorzieningen.

Betaling

Artikel 5

1.   Tenzij anders overeengekomen is de huurder verplicht (het restant van) de huurprijs binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.

2.   De huurder kan van het Scagon Theater slechts dan korting of compensatie vorderen, als er afspraken op papier staan die door beide partijen zijn ondertekend.

3.   In geval van niet of niet tijdige betaling van de huurprijs of van de bijkomende kosten, zal het Scagon Theater de huurder de wettelijke rente in rekening brengen.

4.   De ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van de huurovereenkomst door de huurder aan het Scagon Theater veroorzaakte kosten, komen voor rekening van de huurder, die zich zonder enig voorbehoud conformeert aan de bonafide opgave van het Scagon Theater.

5.   De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, welke de huurder is verschuldigd.

6.   Het Scagon Theater doet ten behoeve van de huurder de kaartverkoop, als genoemd in artikel 7, de huurder gaat er mee akkoord dat de door de huurder verschuldigde bedragen voortvloeiende uit de huurovereenkomst in mindering worden gebracht op de opbrengst van deze kaartverkoop. Indien de opbrengst uit de kaartverkoop meer bedraagt dan de door de huurder verschuldigde huur, wordt het meerdere door het Scagon Theater zo spoedig mogelijk overgemaakt aan de huurder. In het geval dat de huurkosten de opbrengst uit de kaartverkoop overtreffen, zal het Scagon Theater de huurder zo spoedig mogelijk een factuur sturen en treedt lid 1 van dit artikel in werking.

7.   Het Scagon Theater heeft te allen tijde het recht de kredietwaardigheid van de huurder op te vragen. Indien de huurder hieraan niet zijn medewerking verleent en/of niet kredietwaardig is heeft het Scagon Theater het recht de overeenkomst te ontbinden.

Orde en veiligheid

Artikel 6

1.   Met betrekking tot de regels inzake orde en veiligheid wordt verwezen naar de Huisregels en Veiligheidsvoorschriften van het Scagon Theater, zoals deze zijn gepubliceerd op de website van het Scagon Theater. Deze huisregels en veiligheidsvoorschriften vormen een integraal onderdeel van de voorliggende Algemene Voorwaarden.

2.   Bediening van technische installaties geschiedt uitsluitend door of onder toezicht van personeel van het Scagon Theater.

3.   De huurder draagt er zorg voor dat aan de mede gebruikers van het gebouw geen overlast wordt aangedaan. De huurder is gehouden aanwijzingen van het Scagon Theater ter zake op te volgen.

4.   De huurder confirmeert zich aan de op dat moment geldende landelijke en plaatselijke horeca wetgeving, waaraan het Scagon Theater is gehouden, ten aanzien van openings- en sluitingstijden.

5.   De huurder garandeert dat bij het houden van een evenement de deelnemers op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden.

Kaartverkoop

(indien van toepassing)

Artikel 7

1.   De kaartverkoop die het Scagon Theater via haar website verzorgt, geschiedt namens én voor rekening en risico van de huurder. Voor de kaartverkoop wordt gebruik gemaakt van ‘bewezen technologie’, dat wil zeggen, dat van het systeem gebruik wordt gemaakt door een grote groep theaters en bioscopen in Nederland. Kopers van kaarten via de website van het Scagon Theater betalen d.m.v. iDeal. De collectie van deze fondsen geschiedt door Adyen, een hierin gespecialiseerd bedrijf, gevestigd in Amsterdam, dat valt onder het toezicht van de Nederlandse Bank.

2.   De stichting Scagon Theater adviseert om voor een voorstelling een vaste toegangsprijs te hanteren. Als een organisatie die een voorstelling organiseert toch van mening is dat er een prijsdifferentiatie (b.v. naar leeftijd) moet plaatshebben zal de Stichting Scagon Theater dat ongewijzigd in haar kaartverkoopsysteem (contant of via de webshop) opnemen. Bij de afgifte van het toegangsbewijs zal bij de kassadienst door de kassamedewerkers geen check plaatsvinden of de bezoeker voldoet aan de prijsdifferentiatie.

De formele verklaring van Adyen met betrekking tot de zekerheid van de fondsen luidt als volgt:

Adyen processes its Merchant's transactions with the utmost care. Adyen is fully PCI Level 1 compliant and monitored by Trustwave, an ASV and a QSA for the Payment Card Industry Security Standards Council.Furthermore, Adyen is monitored by the Dutch Central Bank under the EC’s Payment Services Directive (PSD, 2007/64/EC). As a principal member and licensed acquirer of Visa and

MasterCard, Adyen is also adherent to the card schemes’ operating regulations. Adyen is subject to yearly audits by Trustwave, Visa, MasterCard and banks with which we partner.

Adyen has a separate third-party Management foundation that handles all funds on behalf of Adyen's Merchants. The Adyen Client Management Foundation (Stichting) is registered in Amsterdam under number 34276450 and is having its seat at Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ in Amsterdam, the Netherlands. The Foundation is a separate legal entity, meaning that the Funds will not fall in the bankruptcy estate of Adyen. Creditors of Adyen will therefore not be entitled to take recourse against the assets of the Foundation. As a result, merchants will always receive their Funds from the Foundation in the event that Adyen becomes bankrupt.

Voor meer informatie:  www.Adyen.nl

Het Scagon Theater is niet aansprakelijk voor het in gebreke blijven, in welke vorm dan ook, van Adyen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring aanspraken derden

Artikel 8

1.   Het Scagon Theater is jegens de huurder, diens personeel of personen die zich zijnentwege in het gebouw waarvan het gehuurde deel uitmaakt, bevinden of zullen bevinden, niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken en/of eigenschappen van het gebouw of voor de gevolgen van het niet of niet tijdig nakomen van enige bepaling uit de huurovereenkomst, tenzij er sprake is van ernstige nalatigheid van het Scagon Theater.

2.   Goederen van de huurder of derden bevinden zich vóór, tijdens en na de huurperiode voor eigen risico van de huurder of deze derden in het Scagon Theater. Het Scagon Theater is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van geld en/of goederen uit het gebouw.

3.   De huurder vrijwaart het Scagon Theater voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade in gevallen waarin de huurder zelf jegens het Scagon Theater geen aanspraken op schadevergoeding heeft.

Inrichting en ontruiming

Artikel 9

1.   De inrichting / opbouw decors, etc. zal door de huurder geschieden met inachtneming van de Huisregels en Veiligheidsvoorschriften van het Scagon Theater, zoals vermeld in Artikel 6, lid 1.

2.   Alle werkzaamheden verricht door derden, die in opdracht van de huurder zijn aangesteld, zoals decor (op)bouwers etc. worden uitgevoerd voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de huurder.

Vergunningen en rechten van derden

Artikel 10

1.   De huurder zal alle toestemmingen verwerven die voor zijn gebruik van het Scagon Theater worden vereist door de plaatselijke of centrale overheid of enig andere bevoegde instantie en/of derde. De huurder verklaart dat door het aangaan van de huurovereenkomst en door diens wijze van gebruik van het gehuurde geen inbreuk op de rechten van derden plaatsvindt. Alle aan het verkrijgen van deze toestemmingen verbonden kosten, auteursrechten en BUMA-rechten daaronder inbegrepen, komen voor rekening van de huurder.

2.   Indien aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet wordt voldaan, zal dat geen grond zijn voor ontbinding van de huurovereenkomst of enige actie jegens het Scagon Theater, terwijl de huurder alsdan het Scagon Theater vrijwaart van aanspraken van derden, die hieruit tegenover het Scagon Theater mochten voortvloeien.

Aanvullende bepalingen

Artikel 11

1.   Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van het Scagon Theater het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in onderhuur af te staan.

2.   In geval van, aan de huurder toe te rekenen ordeverstoringen en indien de huurder in de nakoming van één van zijn uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen tekortschiet, surséance van betaling aanvraagt of zijn faillissement is aangevraagd, heeft het Scagon Theater het recht de huurovereenkomst als onmiddellijk ontbonden te beschouwen, zonder dat daartoe een schriftelijke verklaring aan de huurder is vereist en dient de huurder op de eerste aanwijzing van het Scagon Theater het gehuurde te ontruimen, onverminderd het recht van het Scagon Theater op vergoeding van schade als gevolg van deze wijze van huurbeëindiging.

3.   Mocht het Scagon Theater na het sluiten van de overeenkomst vaststellen dat de bijeenkomst van racistische, fascistische en/of mensenrechtenschendende aard is, heeft het Scagon Theater te allen tijde het recht de bijeenkomst éénzijdig te annuleren, zonder dat daar enige financiële vergoeding tegenover staat.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Artikel 12

1.   Op alle zaken die verband houden met de huur dan wel het gebruik van het gehuurde is Nederlands recht van toepassing.

2.   Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Alkmaar.