Anbi Status

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde
belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Deze belastingvoordelen zijn:
Donateurs van het Scagon Theater mogen hun gift aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.
Voor giften aan culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Particulieren
mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1.25 x het bedrag van de gift aftrekken, als ze aan de
norm van 1% voldoen. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1.5 x het
bedrag van de gift aftrekken bij de aangifte vennootschapsbelasting.

Stichting Scagon Theater is een culturele ANBI.
Fiscaal nummer: 007534346

Postadres: Torenstraat 1B – 1741 CB Schagen
Tel. 0224-297978
Email: info@scagontheater.nl

Doelstelling:
Het verhuren van ruimten in het theater voor voorstellingen van amateurtoneelverenigingen en
filmtheater

Beleidsplan:
Het bieden van een podium voor amateurverenigingen uit Schagen en omgeving en het
faciliteren van hun voorstellingen.
Het bieden van ruimte voor het houden van repetities.
Het beschikbaar stellen van het theater voor niet-commerciële filmvoorstellingen.
Het aanbieden van theater-workshops.

Het bestuur van Stichting Scagon Theater bestaat uit:
Voorzitter: C. Keetman
Secretaris: M.A. Bromlewe-Koch
Penningmeester: C. de Ruiter
Tweede penningmeester: S. Beers
De bestuurders ontvangen geen beloning.

Activiteiten in 2014/2015
In het seizoen 2014/2015 waren de activiteiten:

Voorstellingen toneel, muziek en theater                         86
Filmvoorstellingen                                                            97
Schoolvoorstellingen                                                       15
Ingehuurde voorstellingen                                                 5
Andere activiteiten                                                           20
Gebruik repetitieruimten: 5 verenigingen

Financiële verantwoording over 2014/2015

Organisatie en algemene kosten                                                                € 16.192,00
Algemene inkomsten                                                                                  €   3.486,00

Lasten van accommodatie                                                                          € 50.409,00

Verhuur van de accommodaties                                                                 €  38.474,00

Netto opbrengsten barexploitatie                                                                €  30.649,00

Kosten eigen producties                                                                             €     5.635,00
Baten eigen producties                                                                               €     3.889,00

Batig exploitatiesaldo                                                                                  €     4.262,00

BALANS per 31 augustus 2015
Activa
Geldmiddelen                                                                                              €  34.233,00
Vorderingen                                                                                                 –     6.657,00
Voorraden                                                                                                    –     3.552,00
                                                                                                                    €   44.442,00

Passiva
Schulden                                                                                                     €     7.938,00
Voorzieningen                                                                                              –   25.480,00
Eigen vermogen                                                                                           –   11.024,00
                                                                                                                     €   44.442,00