Algemene bezoekersvoorwaarden

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN THEATER SCAGON

1.0 Algemeen
1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden door veel Nederlandse theaters en overige podia waaronder hierbij nu dus ook het Scagon theater (hierna te noemen Scagon) gehanteerd.
1.2 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Scagon en een bezoeker van het Scagon. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder bezoeker (hierna: 'de Bezoeker') wordt voor deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met het Scagon sluit terzake van het bijwonen van een door het Scagon dan wel door een derde in het gebouw van het Scagon (hierna: 'het Gebouw', waaronder ook dient te worden begrepen dat deel van de aan het Gebouw grenzende openbare weg waartoe het Scagon op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is) of een andere locatie, ingezet door het Scagon, te organiseren evenement. Daarnaast worden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing verklaard voor een ieder die enig evenement in het Gebouw bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met het Scagon heeft gesloten.
1.3 Het Scagon zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Gebouw naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. Het Scagon zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. Het Scagon zal tevens trachten de evenementen in het Gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. Het Scagon spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen. Het Scagon verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan terzake te allen tijde contact opnemen met het bestuur van het Scagon. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt het Scagon hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

2.0 Kaartverkoop/Aanbiedingen/ Prijzen
2.1 Alle door het Scagon, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Het Scagon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door het Scagon en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.
2.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van het Scagon te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Gebouw, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement.
2.3 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan het Scagon heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan het Scagon om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild voor een toegangsbewijs voor een andere voorstelling. In al deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

3.0 Verbod doorverkoop e.d.
3.1 De Bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te
houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te
bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.
3.2 De Bezoeker is jegens het Scagon gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige
(andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en een onderdeel
daarvan indien dit geschiedt met de intentie het toegangsbewijs (door) te verkopen, een en
ander naar oordeel van het Scagon.
3.3 De Bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële
doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als Bezoeker
opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen
aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens het Scagon
voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomt.
3.4 Indien de Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit
artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete
van € 10.000,- per overtreding aan het Scagon verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat
de overtreding heeft voortgeduurd onverminderd het recht van het Scagon om van de
Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de gelden of nog te lijden schade te
vorderen.

4.0 Verblijf in het gebouw
4.1 Gedurende zijn/haar verblijf in het Gebouw dient de Bezoeker zich in overeenstemming
met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte
evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens
verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van het Scagon gegeven
aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een
leidinggevend functionaris van het Scagon de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze
normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende evenement
de verdere toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op
vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.
4.2 Het is de Bezoeker onder meer verboden:
a. aan derden in het Gebouw goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke
toestemming van het bestuur van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos
te verschaffen;
b. (huis-)dieren het Gebouw in te brengen;
c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Gebouw mee te brengen;
d. naar het oordeel van een functionaris van het Scagon gevaarlijke en/of voor de bezoekers
hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren;
e. Drugs in het gebouw mee te nemen en/of te gebruiken.
4.3 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan
de bedrijfsleiding van het
Scagon inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks
noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker
bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering
van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd
zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.
4.4 Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het
bestuur van het Scagon, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het
Gebouw bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van het bestuur van het Scagon te gebruiken. Telefoontoestellen of andere
middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van het Gebouw buiten
gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van het Scagon zijn bevoegd
om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf
van de Bezoeker in het Gebouw in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan
de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker
enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.
4.5 Het Scagon behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de Bezoeker aanwezig
is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of
ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de
openbaarmaking van genoemde evenementen.
4.6 Binnen het Scagon geldt een algemeen rookverbod. De Bezoeker is gehouden zich aan
deze voorschriften inzake het roken te houden. De Beheerder van het Gebouw is bevoegd bij
weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw te
ontzeggen, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van
het toegangsbewijs.

5.0 Aansprakelijkheid van het Scagon
5.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.
5.2 Het Scagon is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of
gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is
van opzet of grove schuld van het Scagon en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat
alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen he Scagon verzekerd is,
dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het
daari gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het Scagon wordt onder meer
uitgesloten voor:
a. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het Scagon
ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw en de door deze derden
ingeschakelde personen;
b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van het Scagon
gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van
fatsoen;
c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en
slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen het Scagon en de Bezoeker
betrekking heeft;
d. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.
5.3 Het Scagon is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is
ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het Scagon. Onder overmacht wordt
mede verstaan elke van de wil van het Scagon onafhankelijke omstandigheid – ook al was
deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien
-, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover
daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden
van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige
storingen in het bedrijf van het Scagon c.q. in het Gebouw, weersomstandigheden en om
welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

6.0 Reclame/ klachten
6.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen het Scagon en de Bezoeker
dienen het bestuur van het Scagon binnen acht dagen nadat de uitvoering van de
overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden bij aangetekend schrijven te
bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door het Scagon niet in
behandeling genomen.
6.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en
leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van het
Scagon:
a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma,
waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van
optredenden, in de samenstelling van het programma verschuivingen van evenementen naar
een andere datum;
b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van
de evenementen waarop de overeenkomst tussen het Scagon en de Bezoeker betrekking heeft;
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt
door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe
beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of
ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal het Scagon het mogelijke
verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;
d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt
door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw, dan wel op de gevolgen van deze
onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt
door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Gebouw;
f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder
begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media
en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
g. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door
gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die
dienen ter voorbereiding van deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze
evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw;
h. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de
plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
i. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder
begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;
j. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van
boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische
voorzieningen, dan wel de keuze van het Scagon die voorziening al dan niet aan te bieden;
k. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen
van het openbaar vervoer;
l. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden
dat het evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

7 Persoonsgegevens
7.1 Gegevens met betrekking tot de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de
naam, het adres en woonplaats van de Bezoeker, die door het Scagon en/of een verkooppunt
worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden
opgenomen in een registratie in de zin van de Wet Persoonsregistratie (WPR). Het Scagon
en/of het verkooppunt is de houder van deze registratie.
Een kopie van het aanmeldingsformulier ingevolge de WPR van deze registratie ligt ter
inzage bij het Scagon en het verkooppunt. Indien de Bezoeker geen persoonlijk geadresseerde
informatie wenst te ontvangen, dan kan dit worden aangegeven door een brief te schrijven
naar het Scagon.
7.2 De bezoeker kan door het Scagon gevraagd worden zich te identificeren. Indien de
bezoeker geen identificatie kan laten zien dan wel deze weigert te tonen kan deze de toegang
tot het Scagon worden ontzegt/geweigerd. In dit geval vindt evenmin restitutie van de
toegangsprijs plaats.

8.0 Rechten van het Scagon
8.1 Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in
deze algemene voorwaarden is het Scagon gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken
of de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker
recht heeft op restitutie die hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten)
aan het Scagon, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig
gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.
8.2 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is het
Scagon bevoegd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te
weigeren, zonder dat de Bezoeker c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die
hij hierdoor zal lijden.

9.0 Overige voorwaarden / regelingen
9.1 Op deze Algemene Voorwaarden kan het Scagon aanvullende en/of regelingen van
toepassing verklaren.

10.0 Toepasselijk recht / Bevoegde rechter
10.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker
en het Scagon is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Scagon voortvloeien
worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.